عنوان اصلی

یکی از ضروری ترین نیازهای انسانی،از آغازین لحظه شروع شکل گیری حیات تا آخرین لحظه زندگی مسئله غذا و تغذیه است.غذا انرژی و مواد مورد نیاز بیشماری را که برای ساخت و ساز بدن و رشد و بقای هر انسان ضروری است را فراهم میکند.
تغذیه صحیح یکی از عوامل مهم حیاتی در تامین سلامت و بهداشت هر شخص،خانواده یا جامعه است.با استفاده از غذای لازم و کافی،جنبش و حیات،کارایی و فعالیت،رضایت خاطر،نشاط زندگی و قدرت مبارزه با مشکلات در انسان تامین میشود. با گسترش دانش و دست یابی به مدرن ترین تکنولوژی علوم زیستی به این نتیجه رسیده اند که بیشترین تاثیر گذاری در روند رشد و تکامل جسم و گسترش ژرف نگری و ...
ادامه »

عنوان اصلی

بدون شک چگونگی تغذیه در سلامت و تندرستی انسان به گونه‌ای موثر است که هیچکس نمی‌تواند آن را حتی به اندازه ذره‌ای انکار کند. تغذیه‌ای که بر اساس اصول علمی و با در نظر گرفتن تمامی احتیاجات بدن ما تنظیم شده باشد، سلامت انسان را تامین می‌کند و قوای دفاعی بدن را به صورتی بسیار اساسی و قابل ملاحظه افزایش می‌دهد. و اگر خلاف این امر واقع شود اثرات بد این عمل در تمامی اعضاء و دستگاههای بدن منعکس می‌شود و باعث ...
ادامه »

temp
temp
temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb