عنوان اصلی

نگاهی به پرستاری

پرستاري حرفه اي است تخصصي با نقش هاي چندگانه كه داراي وظايف عمومي و اختصاصي مي‌باشد. (وظايف عمومي در كليه سطوح خدماتي و وظايف اختصاصي در سطوح تخصصي ارائه مي شود). هدف كلي ارائه خدمات پرستاري به مددجويان یا بيماران جهت تامين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعي آنان می باشد.
پرستار با ديد جامع و جامعه نگر، به منظور تامين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعي مددجويان، در كليه سطوح ارائه خدمات بهداشتي درماني و توانبخشي كه سطح اول آن ...
ادامه »

temp
temp
temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb