158759973.jpg

عنوان خبر

برگزاری اولین نشست کمیته علمی سمینار راهبردهای نوآوری و مدیریت فناوری در مراکز بهداشتی و درمانی در 27 آذر 1392

خلاصه خبر

از آن جایی که نوآوری در هر حوزه بر بستر فناوری در حرکت است، ایجاد زیر ساخت ها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. امروزه شناخت درست چالش ها و بهترین عملکردها و مدیریت آن ها بسیار مهم می باشد.
شش محور سمینار راهبردهای نواوری در مدیریت تحول مراکز بهداشتی و درمانی عبارتند از:
  •  تغییرات تحول آفرین نظام سلامت و آموزش علوم پزشکی در جهان و پیامدهای آن
  •  نقش نهادهای اقتصادی، بیمه ای، اجتماعی، بازرگانی، در توسعه مدل های نواوری فناوری سلامت در جهان و تحلیل مدل های موجود در ایران
  •  نقش مدیریت نواوری و فناوری در ارایه مراقبت سلامتی بهتر با هزینه کمتر
  •  مدیریت هوشمند نواوری سلامت
  •  زیرساخت های لازم برای توسعه نواوری در نظام سلامت
  •  آموزش هوشمند نوآوری
که موارد و تصمیماتی برای هر نشست گرفته شد..