129224070.JPG

عنوان کوتاه

عنوان اصلی

بررسی تطبیقی سامانه های انفورماتیک پرستاری در کشورهای منتخب


مقطع: کارشناسی ارشد

استاد راهنما: دکتر صفدری- دکتر ماسوری

استاد مشاور:دکتر ترابی- دکتر چراغی

تاریخ دفاع: 2 آذر 1390  

 زمینه و هدف:

انفورماتیک پرستاری با تلفیق اصول و چارچوب های تئوریکال فناوری اطلاعات، مدیریت اطلاعات، علم شناختی و پرستاری، به طراحی، توسعه و ارزیابی راه کارهای فناوری اطلاعات در پرستاری می پردازد و از این طریق دستاوردهایی را به بار می آورد. از آنجا که بهره گیری از تجارب بین المللی، برای اثربخش نمودن تلاش ها در زمینه توسعه پایدار دستاوردهای انفورماتیک در پرستاری یا سامانه های انفورماتیک پرستاری در ایران، لازم و مفید می باشد، پژوهشگر قصد دارد، ضمن بررسی و شناخت راهبردهای توسعه انفورماتیک پرستاری در کشورهای کانادا، استرالیا، انگلستان و تایوان، از بهترین تجارب موجود در این کشورها برای تعیین ویژگی های مطلوب برخی از سامانه های انفورماتیک پرستاری جهت توسعه آنها در کشور بهره گیرد.

مواد و روشها:

پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تطبیقی و بصورت مقطعی انجام شد. در مرحله اول با بررسی متون تخصصی، به تهیه چک لیست هایی متشکل از مؤلفه های مورد بررسی در ارتباط با سامانه های موردنظراقدام شد و اعتبار آنها به تأیید اساتید صاحبنظر رسید. سپس، اطلاعات مورد نیاز از طریق مراجعه به پایگاه های اطلاع رسانی نهادهای متولی و مطالعه اسناد ملی مرتبط منتشرشده در کشورهای منتخب، جستجو در منابع الکترونیکی و مکاتبه با مراجع ذیصلاح کشورهای منتخب از طریق پست الکترونیک حاصل گردید. یافته های حاصله از طریق جداول تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و پیشنهادات مناسب ارائه شد.

یافته ها:

استرالیا و کانادا با دیدی عمیق و همه جانبه، راهبردهای خود را برای توسعه انفورماتیک در پرستاری به شیوه ای مدون مشخص نموده اند. در این کشورها از سیستم های اطلاعات پرستاری و پایانه های بی سیم پرستاری با قابلیت های پشتیبانی از تصمیم و کارکردهای بالینی و مدیریتی در گستره وسیعی از سطوح مراقبت استفاده می شود. کانادا، استرالیا و انگلستان در راستای تعیین اطلاعات پرستاری ضروری در پرونده الکترونیک سلامت فعالیت نمودند.اما تنها کانادا و انگلستان درصدد تعیین بهترین راه کار برای ایجاد زبان پرستاری استاندارد جهت استفاده های آینده در پرونده الکترونیک سلامت برآمدند. این کشورها رویکرد نقشه بندی اصطلاح شناسی های موجود با SNOMED-CT را بدین منظور انتخاب نمودند. اگر چه کانادا، استرالیا و انگلستان هر کدام به توسعه پورتال پرستاری پرداخته بودند، اما پورتال پرستاری کانادا به پشتوانه سرمایه گذاری بخش دولتی و نتایج بررسی نیازهای موجود، از محتوا و ساختار کاملتری برخوردار می باشد.

نتیجه گیری:

پیشرفت در زمینه انفورماتیک پرستاری در کشور، مستلزم تعیین راهبردها، ارتقاء سطح مهارت ها و دانش انفورماتیک پرستاران از طریق آموزش، ایجاد تشکیلات اجرایی و هماهنگ کننده، تأمین زیرساخت ها نظیر مجموعه داده های حداقل و اصطلاح شناسی های تخصصی می باشد. همچنین به منظور پشتیبانی از فعالیت های پرستاری در سازمان ها باید به طراحی سیستم های اطلاعات پرستاری قابل تعامل با سایر سیستم های موجود در سازمان که قابلیت های پشتیبانی از تصمیمات بالینی و مدیریتی را دارند پرداخت. در غیر این صورت، تخصیص ماژول هایی برای پشتیبانی از فرایندهای بالینی و مدیریتی پرستاری در سیستم های اطلاعات بیمارستانی موجود ضروری است. استفاده از فناوری های بی سیم برای ارتباط بلادرنگ پرستار در کنارتخت بیمار با هر سیستم اطلاعات بالینی موجود در بیمارستان ها نیز یکی از راهکارهای نوین برای تسهیل جریان کار پرستاری در محیط بیمارستانی محسوب می گردد. از آن جا که اطلاعات و مشاهدات پرستاری بخشی از محتوای پرونده الکترونیک سلامت را تشکیل می دهد، تعیین دقیق این اطلاعات و استفاده از یک روش مناسب برای استانداردسازی مفاهیم پرستاری در پرونده الکترونیک سلامت کشورمان اهمیت دارد. در نهایت راه اندازی یک پورتال تخصصی برای فراهم نمودن دسترسی سریع و یکپارچه جامعه پرستاری کشوربه خدمات اطلاعاتی، ارتباطی، آموزشی یا حتی مدیریتی یکی از اقدامات مؤثر در زمینه انفورماتیک پرستاری می باشد.

واژه های کلیدی:

انفورماتیک سلامت- انفورماتیک پرستاری- سامانه های انفورماتیک پرستاری- اطلاعات پرستاری- سیستم اطلاعات پرستاری- فناوری بی سیم- پایانه های بی سیم پرستاری- فناوری پورتال وب- پورتال پرستاری