عنوان کوتاه

عنوان اصلی

تله اتولارینگولوژی:

فن آوری اطلاعات به دوطریق مستقیم وغیرمستقیم بروضعیت سلامت جوامع تاثیر می گذارد. به طور مستقیم بابهبودکیفیت خدمات سلامت ارائه شده به افرادوپیشگیری از بیماری ها وبه طور غیرمستقیم باتاثیر برمواردی همچون وضعیت اقتصادی خانواده ها وزیرساختارهای اجتماعی.بهره مندی از فن آوری پزشکی ازراه دور جهت تشخیص بهتر وسریعتر بیماران ،گرفتن تصمیمات صحیح تر در مورد آنان وکاهش اتلاف وقت در درمان بعضی از بیماریها مفید به نظر می رسد. ارایه سرویس های پزشکی از راه دور در واقع مفاهیم بسیار گسترده ای از دیدگاههای فن آوری ارتباطی وخدمات پزشکی رادربردارد.

تله اتولارینگولوژی یکی از شاخه های کاربرد تله مدیسین در تخصص گوش ،حلق وبینی است که میتواندخدمات ارزنده ای در ارائه مراقبت های بهداشتی ودرمانی به افراد، مخصوصا بچه ها بدون در نظر گرفتن بعد فاصله ارائه کند.

تله اتولوژی روشی برای تشخیص بیماری های گوش به وسیله گرفتن تصاویر دیجیتالی از پرده صماخ است که شیوه ارائه مراقبت سلامت را برای افرادی که در مناطق دور زندگی میکنند ،تغییر میدهد. با به كارگيري تله اتولارینگولوژی ، پزشكان مشغول خدمت در مناطق دورافتاده، قادر خواهند بود تا بدون اين كه بيمار را در مراحل اوليه راهي شهرهاي بزرگ كنند، از طريق اينترنت با متخصصان در ارتباط باشند ، با آنها تبادل نظر كنند و مشاوره بگيرند و در صورت نياز بعد از طي اين مراحل، بيمار را به مراكزي در شهرها اعزام كنند. به طور كلي با استفاده از مشاوره هاي از راه دور و انتقال اطلاعات به وسيله اينترنت درنقاط دورافتاده مي توان هزينه ها و تردد بيماران را كاهش داد و در وقت آنان صرفه جويي كرد و مراقبت هاي بهداشتي و درماني و نيز نظارت و پايش بيماران و نيز مراقبت هاي روزانه از آنان را گسترش داد .

برای اجرای تله اتولارینگولوژی تجهیزاتی مورد نیاز است که ازرایج ترین تجهیزات ارسال ودریافت اطلاعات ،اتوسکوپ وویدئواتوسکوپ های استاندارد متصل به نمایشگر وویدئو پرینتر و تجهیزات ویدئوکنفرانس(گیرنده های صوتی وتصویری) می باشد.


استفاده از 4 نوع ویدئواتوسکوپ Smith & Nephew 3-mm Hopkins Rod Telescope 1-2- MedRx video-otoscope; 3- Storz 3-mm Hopkins rod telescope;

4-Welch Allyn Compact video-otoscope(3) رایج تراست و از تجهیزاتی که در سایت AMD معرفی شده اند مانند اتوسکوپ (1- AMD-2014 otoscope2- AMD-2015 ENT/Otoscope) ونازوفارینگوسکوپ (AMD-2040 Nasopharyngoscope) و دوربین های (1- AMD-2500 General Exam Camera 2- AMD-400s Camera & Illumination 3-Illumination System AMD-500 Standard Definition (SD) Camera &) وپرینتر(AMD-1210 Video Printer) استفاده میشود. سیستم های ارسال اطلاعات نیزمانند سیستم ویدئو کنفرانس که شامل گیرنده صوتی وتصویری میباشد واسکنرها ونمایشگرهای استاندارد وبلندگوهای مناسب جهت وضوح صدا در ارتباط آنلاین مورد نیازاست.

استفاده ازویدئواتوسکوپی برای تشخیص و درمان بیماری های گوش میانی وپرده صماخ مفید شناخته شده است.تله مدیسین ذخیره وارسال شامل تصاویر دیجیتالی پرده صماخ ،تاریخچه پزشکی وادیوگرام ها است که اکنون به طور گسترده برای بررسی وپی گیری بیماران با التهاب گوش میانی ، سوراخ شدگی پرده صماخ ،تیوپ تیمپانوستومی ،کاهش شنوایی وبررسی وسایل کمک شنوایی به کار برده میشود. اطلاعاتی که برای ارسال اطلاعات برای پزشک مشاور مورد نیاز است شامل اطلاعات دموگرافیگ (نام نام خانوادگی بیمار، شماره شناسایی ، تاریخ ارائه خدمت ) واطلاعاتی که برای تشخیص ودرمان بیماری(تاریخچه بیماری،نتایج اسکن ورادیولوژی،تصاویر پرده صماخ ونتایج آزمایشگاهی ونتایج مشاوره های قبلی ) میباشد.این اطلاعات باید در نرم افزارهایی که به منظور تله اتولارینگولوژی طراحی میشود گنجانده شود.

تله مديسين، با استفاده از ابزارهاي چند رسانه‌اي و با کمک ارسال تصاوير و صداي زنده و همچنين با ارسال پرونده بيمار و پارامترهاي حياتي وي، مي‌تواند بهترين خدمات خود را در مناطق دورافتاده و محروم که خدمت رساني و سيستم‌هاي حمل و نقل در آن‌جا کمتر توسعه يافته، ارائه کند .


متخصصان ENT تقریبا به صورت انحصاری در شهرها قرار دارند وبرای معاینات دوره ای به بعضی مراکز دور میروند.به هرحال نیاز به متخصصان ENT در مناطق دور وجود دارد که با تلاش باید این نیاز رابرآورده کرد.تله اتولوژی به صورت بالقوه دسترسی مردم رادر مناطق دور به سلامت گوش بهبود می دهد وکارکنان مراقبت سلامت رادر این مناطق از لحاظ علمی تقویت میکندوبه متخصصان ENTوادیولوژیست ها در کار معاینه ودرمان کمک میکند واین باعث افزایش رضایت بیماران وپزشکان می شود .

در آینده میتوان با گسترش کاربردواستفاده گسترده از این فن آوری ،راهی به سوی در دسترس بودن خدمات با کیفیت بهداشتی ودرمانی برای افراد جامعه در هر منطقه ای ،در اسرع وقت امید داشت .