عنوان کوتاه

عنوان اصلی اعضای انجمن

رزومه دکترترابی رئيس هيات مديره

  
نام و نام خانوادگي : ماشاءاله ترابي
هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ، درماني تهران
نشاني: تهران - بلوار كشاورز - نبش خ قدس - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني تهران تهران- بلوار کشاورز نبش قدس
تلفن : 81363804 - 81634106
فاكس: 81634105
آدرس پست الكترونيكي: torabim@yahoo.com; mtorabi@tums.ac.ir

سوابق تحصيلی:

مدرك تحصيلي رشته تحصيلي و تخصصي موسسه / دانشگاه كشور سال اخذ مدرك
دكترا دندانپزشكي علوم پزشكي شهيد بهشتي ايران 1372

سوابق شغلی:

عضو شوراي راهبردي دوره هاي شبانه دانشگاه 1387
دبير ستاد نوآوري 1387
دبير ستاد راه اندازی شهردانش وسلامت 1386
مشاور فنآوری اطلاعات رياست دانشگاه علوم پزشکی تهران 1385 تا کنون
نماينده ويژه وزير و رئيس مركز تحقيقات توسعه فنآوري اطلاعات و ارتباطات سلامت 1385 - 1383
دبير اولين كنفرانس منطقه‌اي كتابخانه‌هاي مجازي پزشكي سازمان بهداشت جهاني 1383
دبير چهارمين كنفرانس منطقه‌اي سلامت الكترونيك e-Health سازمان بهداشت جهاني 1382
مشاور اطلاع رساني مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي 1379
دبير كميته بحران سال 2000 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي 1378
مدير كل دفتر توسعه و هماهنگي اطلاع رساني پزشكي ،نماينده ويژه وزير و دبير شوراي راهبري تكفاب 1383 - 1376
مدير اجرايي و مالي معاونت تحقيقات و فنآوري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 1374 - 1374
عضو هيأت علمي و محقق انستيتو پاستور ايران 1373 – 1372
سرپرست اداره هماهنگي دانشجويان علوم پزشكي 1375 - 1374
دبيرعلمي اولين سمپوزيم بين المللي بيمارستان الكترونيك و تله مديسين 1389

ادامه ...