عنوان کوتاه

عنوان اصلی همكاری ملي‌ و بين‌المللي


 
 نظر به‌ اين ‌كه ايجاد انجمن ‌ بدنبال پياده سازي پروژه‌ Health and Biomedical Information (HBI) سازمان بهداشت جهاني WHO واقع‌ شده ‌است‌، مدل ايجاد انجمن مي تواند در قالب بخش غير دولتي جمهوری ‌اسلامی‌ ايران‌ به‌ عنوان ‌الگوی‌ موفق‌ مورد استفاده ‌و الگوپردازی‌ 22 كشور عضو سازمان‌ در منطقه‌ واقع‌ گردد.  

 
 

همچنين سه‌ سازماندهي‌ مجزا در زمينه‌هاي‌ موضوعي‌:
  •  پزشكي‌
  •  صنعتي وكشاورزي‌
  •  ساير علوم‌
انجام‌ گرفته‌ كه‌ البته ‌در مطالعه ‌مشخص‌ مي‌گردد كه ‌اين ‌تقسيم‌بندي‌ با توجه ‌به‌ تنوع‌ اطلاعاتي ‌موضوعات ‌و اهميت‌ هر قسمت‌ بوده ‌است‌.