عنوان کوتاه

عنوان اصلی كار آفرينی
 

  

 
 

اطلاعات‌ كامل‌، جامع‌ و دقيق ‌از وضعيت‌ توسعه طرح هاي مرتبط با اطلاعات بهداشتي وزيست پزشكي كشور جهت‌ تصميم‌ گيرندگان‌ در اختيار قرار مي‌گيرد ‌كه‌ اين ‌امر مي‌تواند در شناساندن ‌نواقص ‌تشكيلاتي ‌و ايجاد واحدهايي‌ كه‌ تاكنون ‌وجود نداشته ‌ليكن ‌در سيستم‌ مورد نياز مي‌باشند، مؤثر باشد سبب‌ ايجاد نظام اطلاعات بهداشتي‌ و زيست پزشكي پويا و كارآمد گردد.