عنوان کوتاه

عنوان اصلی

كاربران‌ خارج ‌از گروه ‌بهداشت‌

همان‌گونه ‌كه ‌در بند يك (سياست‌گزاران ‌و مديران ‌بهداشتي‌) ذكر شده‌، اكثر وزارتخانه‌ها، از جمله ‌وزارت‌ اقتصاد دارايي ‌و كار و امور اجتماعي‌، در ارتقا و بهبود سطح ‌سلامت‌ همكاري‌ دارند.
با اين‌وجود، علي‌رغم ‌اين كه ‌چنين وزارتخانه‌هايي از نقش ‌بهداشت ‌در فعاليت‌هاي ‌خود آگاهي ‌دارند، ولي ‌بعيد به ‌نظر مي‌رسد كه ‌به‌خاطر آن‌ تمايلي‌ براي‌ تغيير برنامه‌هاي‌ خود داشته ‌باشند. بنابر اين‌، آنها به ‌اطلاعاتي ‌هم ‌در زمينه ‌مفاهيم ‌بهداشتي ‌و هم ‌آنچه‌ در اين‌باره ‌مي‌توانند بر حسب ‌ديدگاه ‌فردي ‌وزرا انجام ‌دهند، نياز دارند. غير از كاركنان ‌بهداشتي‌، عامه ‌مردم ‌نيز گروه ‌عمده‌اي ‌هستند كه ‌از اين ‌اطلاعات ‌بهره ‌مي‌گيرند به ‌جز خانواده‌، اجتماعات ‌و گروه‌هاي ‌بزرگتر نيز مي‌توانند به‌طور گروهي ‌يا انفرادي ‌در پيشبرد اهداف ‌بهداشتي ‌خود نقش ‌مؤثري ‌داشته ‌باشند.
امكان ‌دارد دستيابي ‌به‌هدف‌"بهداشت ‌براي ‌همه‌" تنها از طريق ‌مراقبت‌هاي ‌اوليه ‌بهداشتي ‌امكان‌پذير نباشد، زيرا ممكن ‌است‌ مراقبت‌هاي ‌اوليه ‌بهداشتي‌ نتوانند نياز وسيع ‌اطلاعاتي ‌گروه‌ها ‌را برآورده ‌كنند. بنابر اين‌، آنها به ‌طيف ‌گسترده‌اي ‌از مواد آموزشي‌ بهداشتي ‌منطبق ‌با مسايل ‌اختصاصي‌ بهداشتي‌ خود نياز دارند كه ‌بتواند در ايشان ‌اعتماد به ‌نفس‌ ايجاد كند تا مشكلات ‌را شناسايي ‌و در جهت ‌حل ‌آن ‌اقدام ‌نمايند.