عنوان کوتاه

عنوان اصلی سياست‌گزاران ‌و مديران بهداشتي

سياست‌گزاران ‌و ساير افرادي ‌كه ‌در امور مديريت ‌مسووليت ‌دارند، به‌دليل ‌اتخاذ تدابير مهم ‌و حياتي در حوزه سلامت و مرتبط با سلامت نيازمند مدلهاي كارآمد در طراحي نظام اطلاعات بهداشتي وزيست پزشكي در خصوص‌همكاري‌هاي ‌وزارتخانه‌هايي‌ مانند كشاورزي‌، آموزش ‌و پرورش) ‌و برنامه‌ريزي‌هاي ملي‌ دخيل ‌در امر بيمار هاي نوظهور مي باشند