عنوان کوتاه

عنوان اصلی مراقبین بهداشتی

اين‌گروه ‌كليه ‌افرادي ‌را شامل ‌مي‌شود كه ‌در ارائه ‌خدمات‌بهداشتي ‌مشاركت‌دارند( شامل پزشكان‌، كاركنان ‌مركز بهداشت، كاركنان ‌بيمارستان‌، كادر داروسازي‌، مهندسين بهداشت‌، دستياران ‌و مراقبين ‌بهداشت مي باشد) و نيازمند اطلاعات در زمينه بيمار يهاي نوظهور و دارو هاي نوتركيب ني باشند