عنوان کوتاه سمينار فنآوری ها

عنوان اصلی

سمينار فنآوری سلامت و شيوه های تحول در بيمارستان

مهلت ارسال مقالات تا تاريخ 30/8/93

علاقمندان مقالات خود را به ایمیل innovation@tums.ac.ir ارسال نمایند.

ستاد نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز توسعه فنآوری سلامت معاونت تحقيقات و فنآوری معاونت درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،انجمن علمی اطلاع رسانی بهداشتی و زيست پزشکی برگزار میکند

محورهاي کنفرانس
  •  بررسي تحولات تاريخي بيمارستان شامل تحولات ساختاري و فنآوری و مدل اصلاحات درمديريت فنآوری و ارتقای رضايت بيماران
  •  ابعاد ساز و کارهاي قانونی جديد در توسعه و بهره برداري از فنآوری های جديد در بيمارستان ها (افق جديد برنامه پنجم وششم براي حضور بخش غير دولتي)؛
  •  توسعه فنآوری و نيروي انساني متخصص در بيمارستان (بومي کردن فنآوری و استفاده کارآمد از نيروي انساني متخصص)؛
  •  تنوع و تکثر شرکت هاي دانش بنيان در بخش هاي بيمارستانی (ظرفيت سازي و تقسيم کار ملي و تعريف فعاليت هاي متنوع).
  •  نقش خيرين و واقفين در ايجاد تحول در فنآوری بيمارستانی