عنوان کوتاه

عنوان اصلی

دکتر مرجان قاضی سعیدی
  •  مرتبه علمی: مربی
  •  آدرس محل كار : گروه مدیریت اطلاعات سلامت
  •  شماره تلفن محل كار : 8951772
  •  آدرس پست الكترونيكي: ghazimar@tums.ac.ir


  •  سوابق تحصيلي

رشته تحصيلي درجه علمي دانشگاه محل تحصيل شهر محل تحصيل كشور محل تحصيل تاريخ فراغت از تحصيل
مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی دکترای تخصصی تهران تهران ایران 1392
آموزش مدارک پزشکی کارشناسی ارشد علوم پزشکی ایران تهران ایران 1373
مدارک پزشکی کارشناسی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ایران 1369

 

الف) سابقه فعاليت و پست‌هاي اجرايي (گواهي يا هرگونه مدرك پيوست شود.)
عنوان سمت وظيفه مكان فعاليت مافوق تاريخ
معاون دانشجویی و فرهنگی مدیریت بخش دانشجویی – فرهنگی دانشکده پیراپزشکی دانشکده پیراپزشکی علوم پزشکی تهران ریاست دانشکده اردیبهشت 85-خرداد87
رئیس انجمن علمی مدارک پزشکی ایران رئیس انجمن علمی مدارک پزشکی 80-تا88  •  عضويت در انجمن‌ها و مجامع علمي(گواهي يا هرگونه مدرك پيوست شود.)
نام مجمع نوع همكاري و سمت محل فعاليت مجمع مدت عضويت از......لغايت
عضو انجمن علمي مدارك پزشكي رئيس هيئت مديره دانشکده پیراپزشکی 1380 تا كنون
انجمن اطلاع رسانی و زیست پزشکی عضو هیئت مدیره 1386 تاکنون
مسئول کمیته دانشجویی اولین و دومین همایش علمی پیراپزشکی سراسر کشور مسئول 85..86
رئيس آموزش ریاست دانشکده پیراپزشکی 1379..1385
رئيس دایره امتحانات ریاست دانشکده پیراپزشکی 1380..1385
کارشناس مسئول آموزش کارشناسی دانشکده پیراپزشکی 1369..1375  •  عضويت در كميته‌ها و شوراها
نام كميته يا شورا نوع همكاري با كميته يا شورا مكان يا سازمان مربوطه مدت فعاليت
عضو کمیته فنی ISIRI/ TC 215 انفورماتیک سلامت تدوین استاندارد های بین المللی همکاری معاونت برنامه ریزی و تدوین استاندارد سازمان استاندارد ملی با همکاری وزارتبهداشت – درمان و آموزش پزشکی91-86
عضو کمیته باز نگری برنامه های درسی در مقاطع کاردانی و کارشناسی همکار دانشکده مدیریت و اطلاعرسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران 84-81
عضو کمیته علمی چهارمین همایش سراسری مدارک پزشکی ایران(مدیریت اطلاعات چالشها و روشها) عضو کمیته علمی و از بر گزار کنندگان همایش انجمن علمی مدارک پزشکی ایران دیماه 82
عضو گروه هماهنگی و استاندارد کردن سیستم مدارک پزشکی همکار معاونت پژوهشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیمه دوم سال 78 تا پایان 79
عضو کمیته مرکزی مدارک پزشکی و اطلاعات بهداشتی HBI همکار معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی 72
همکاری در طرح استاندارد سازی و بهینه نمودن سیستم مدارک پزشکی کشور همکار معاونت پژوهشی وقت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 71  •  سوابق آموزشی:
  
تدریس واحد های مرتبط ( 15-20 واحد در هر ترم تحصیلی) از سال 1370 تاکنون در مقاطع زیر
  •  دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات بهداشتی
  •  دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی
  •  کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات بهداشتی
  •  کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی
  •  کارشناسی فن آوری اطلاعات بهداشتی
  •  کارشناسی ناپیوسته مدارک پزشکی
  •  کاردانی مدارک پزشکی
 


  •  پروژه‌هاي تحقيقاتي تصويب‌شده

عنوان طرح نوع فعاليت در طرح (مجري اصلي، مدير اجرايي، همكار، مشاور و غيره)مؤسسه محل پژوهشوضعيت فعلي طرحطول مدت طرحسال تصویب طرح
بررسی کاربری سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS)در بیمارستانهای عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران از دیدگاه پزشکان و پرستارانمجری علوم پزشکی تهران پایان یافته 90
طرح بهینه سازی – هماهنگی و استاندارد سازی اوراق تخصصی مدارک پزشکیهمکار اصلیمعاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
بررسی د ید گاه اساتید و کارشناسان ارزیابی بخش مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کشور در خصوص الگوی ارزیابی بخش مدارک پزشکی همکار اصلی علوم پزشکی تهران خاتمه یافته 85
بررسی وضعیت ثبت اطلاعات در برگه های اختصاصی جراحی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجری علوم پزشکی تهران خاتمه یافته 85
بررسی وضعیت بکارگیری نرم افزار در بخش مدارک پزشکی بیمارستا ن های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجری علوم پزشکی تهران خاتمه یافته 85
بررسي وضعيت ثبت و صحت گواهي فوت در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهئاشتي درماني تهران سال 83 مجری علوم پزشکی تهران خاتمه یافته 22ماه 85-83 83
ارزیابی درون گروهی مدارک پزشکی همکار اصلی علوم پزشکی تهران خاتمه یافته1سال 85-84 84
بررسی وضیت بخش مدارک پزشکی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه مجري علوم پزشکی تهران خاتمه یافته 1 سال 82-81 81  •  *فعاليت‌هاي ويراستاري و همكاري با هيأت تحريريه مجلات علمي(گواهي يا هرگونه مدرك پيوست شود.)
نام مجله محل انتشار مجله نوع همكاري با مجله مدت همكاري
فصلنامه انجمن علمی مدارک پزشکی عضو هیئت تحریه 80-تاکنون
مجله مدیریت اطلاعات سلامت داوری مقالات از ابتدای راه اندازی مجله
مجله پیاورد سلامت داوری مقالات از ابتدای راه اندازی مجله  •  شركت در دوره‌هاي مختلف (آموزشي، پژوهشي و اجرايي)
نام دورهنوع (سطح) دورهمحل برگزاريتاريخ برگزاري
شرکت در ضیافت اندیشه اساتید7روز علوم پزشکی تهران مرداد 92
شرکت در کارگاه آشنایی با کاربرد های تکنیک های ایفای نقش در آموزش و ارزشیابی 1 روز ( سی خرداد)مرکز تحقیقات مدیدیت اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران91
شرکت در برنامه حضوری آموزش مداوم 3 روز( 5 تا 7 اسفند) دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در برنامه اولین کنگره ملی فن آوری اطلاعات در نظام سلامت 1388
شرکت در کارگاه جستجوی منابع الکترونیک پیشرفته 1 روز علوم پزشکی تهران 1386
شرکت در کارگاه جستجوی منابع الکترونیک متوسط 1 روز علوم پزشکی تهران 1386
شرکت در همایش کاربرد یاد گیری الکترونیکی در آموزش پزشکی1 روز علوم پزشکی تهران 1386
شرکت در کارگاه سیستم ارسال و داوری مقالات 1 روز علوم پزشکی تهران 1386
شرکت در کارگاه پایگاههای اطلاعاتی علوم بهداشتی و اطلاع رسانی پزشکی2روز علوم پزشکی تهران 1385
شرکت در کارگاه آموزشی اخلاق پزشکی 2روز علوم پزشکی تهران 1385
شرکت در همایش منطقه ایE HR 3روز معاونت پژوهشی وزارت بهداشت 1383
(objective structure clinical evaluation) شرکت در کار گاه آموزش آسکی 1روز علوم پزشکی تهران 1379
شرکت در همایش کشوری آموزش پزشکی1روز علوم پزشکی تهران 1379
شرکت در کارگاه آموزشی بهداشت روانی اساتید مشاور 1 روز مرکز مشاوره علوم پزشکی تهران 1378
شرکت در کارگاه آموزشی روش تحقیق5روزعلوم پزشکی تهران1377
شرکت در کارگاه آموزشی فرایند آ موزش در علوم پزشکی EDC علوم پزشکی تهران 1377
مشارکت در بر گزاری سومین همایش سراسری مدارک پزشکی در ایران علوم پزشکی تهران 1376
مشارکت در بر گزاری دومین همایش سراسری مدارک پزشکی در ایران علوم پزشکی تهران 1373
مشارکت در بر گزاری اولین همایش سراسری مدارک پزشکی در ایران علوم پزشکی تهران 1371
Regional conference on medical liberarian ship building the vital health science labrary WHO 2001  •  انتشارات الف) كتب منتشرشده
همكار/ همكاران عنوان كتاب نوع كار (ترجمه، تأليف، گردآوري، ويرايش) ناشر شهر و كشور محل نشر سال چاپ
دکتر نیلوفرماسوری- مرجان قاضی سعیدی- زینب گیویسیستم های طبقه بندی اختلالات روانی و رفتاریتالیف - گردآوریحیدریایران-تهران1390
دکتر فرحناز صدوقی- مرجان قاضی سعیدی و همکاران مدیریت اطلاعات سلامت تالیف - گردآوری حیدری ایران-تهران 1390
مرجان قاضی سعیدی-دکتر رضا صفدری-داور پناه مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی تالیف میر ماه ایران-تهران 1384
دکتر رضا صفدری و همکاران راهنمای ICD-9-CM تالیف وزارت بهداشت ایران-تهران 1373

 

ب) مقالات منتشرشده(متن كامل مقاله پيوست شود.)

عنوان مقاله نام نشريه سال چاپ شماره نشریه نویسندگان
Designing National Dialysis Registry in Iran Iranian Journal of Kidney Disease 2014 July accepted مرجان قاضی سعیدی – رضا صفدری فرزانه الیاسی
Evaluation of hospital information system(HIS) in general hospital in iran Life of science journal Dec 2013 published مرجان قاضی سعیدی – رضا صفدری – رویا شریفیان – نیلوفر محمد زاده
Challenges of Health information management in electronic environment Iranian Journal of Radiology 2013 Special issue Dec Published دکترمرجان قاضی سعیدی- دکتر مریم احمدی- فاطمه صادقی
An assessment of readiness pre-implementation of electronic health record in iran:a practical approach to implementation in general and teaching hospital Acta Medica Iranica (AMI) 2013 accepted دکتر مرجان قاضی سعیدی- دکتر مریم احمدی- دکتر فرحناز صدوقی- دکتر رضا صفدری
Health care Intelligence Risk Detection System OJPM Open journal preventive medicin 2013 published دکتر رضا صفدری – جبراییل فرضی- مرجان قاضی سعیدی
"The Application of Use Case Modeling in Designing Medical Imaging Information Systems," ISRN Radiology 2013 published دکتر رضا صفدری – جبراییل فرضی- مرجان قاضی سعیدی
از ديدگاه پزشكان و پرستاران (HIS) ارزيابي سيستم اطلاعات بيمارستاني در بيمارستانهاي عمومي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران مجله دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران (پياورد سلامت)ISC 1392 دوره 7 شماره 5 آذر و دي دكتر مرجان قاضي سعيدي ، دكتر رضا صفدري ، روياشريفيان ، نيلوفر محمدزاده
فناوري اطلاعات، تحولي نوين در توسعه سلامت شهري پياورد سلامت ISC 91 دوره 6 شماره3 دكتر رضا صفدري مرجان قاضي سعيدي ، مريم زحمت كشان
سیستم های بیسیم و سیار در پزشکی از راه دور طب جنوب ISC 91 4 صفدری- ماسوری- قاضی سعیدی- شریفیان شاهمرادی
بررسی میزان پاسخگویی مدارک پزشکی در موارد ارجاعی به پزشکی قانونی سال 88 مجله پزشکی قانونی ISC 90 دوره 17 شماره1 دکتر رضا صفدری- دکتر خدا بنده لو – مرحان قاضی سعیدی و همکاران
میزان و علل کسورات اعمال شده به صورتحساب های بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران پیاورد سلامت ISC 1390- دوره 4 شماره 1 دکتر صفدری- مهندس شریفیان-دکتر قاضی سعیدی-دکتر ماسوری- آزاد منجیر
قایسه نرم افزارهای مدیریت یادگیری که منبع باز در آموزش الکترونیک و ارائه یک ابزار ارزیابی بومی مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی مشهدSID 88 سال 3 شماره 5 مهندس کامکار –– قاضی سعیدی- مرضیه معراجی و همکاران
بررسی نظام خدمات بیمه درمانی در دو کشور آلمان و کانادا و مقایسه با ایران همای سلامت Magiran 90 شماره 41ص 40 دکتررضا صفدری –مرجان قاضی سعیدی- آزاده گودینی
مطالعه تطبیقی ضرورت بکار گیری گروه های مرتبط تشخیصی به عنوان ابزاری واحد برای تسهیل باز پرداخت درمانی در کشور های منتخب مدیریت اطلاعات سلامت ISC شماره 18 دکتررضا صفدری –مرجان قاضی سعیدی- دکتر شهرام توفیقی -آزاده گودینی
بررسی جنبه های مختلف سیستم های اطلاعات بالینی و چالش های پیاده سازی آن مدیریت اطلاعات سلامتISC 88 مهدی یوسفی- دکتر غلامرضا مرادی- دکتر مرجان قاضی سعیدی- و همکاران
راهکارهای تحقق هم کنش پذیری در بیمارستان های الکترونیک مجله بیمارستان ISC 89 سال8 شماره2 مرجان قاضی سعیدی- ازاد منجیر
بررسی فرایند سیستم اطلاعات بالینی بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران پیاورد سلامت ISC 89 دوره 4 شماره2 دکتر حسین درگاهی- مرجان قاضی سعیدی- مهناز حامدان
بررسي تطبيقي آموزش الكترونيكي در رشته‌هاي علوم پزشكي در كشورهاي منتخب پياورد سلامت ISC 88 دوره 3 شماره 3و4 دکتر حسین درگاهی- مرجان قاضی سعیدی- مقصود قاسمی
بررسی وضعیت بهره گیری از نرم افزارهای بخش مدارک پزشکی در بیمارستانهای علوم پزشکی تهران پیاورد سلامت ISC 86 شماره1 رضا صفدری- مرجان قاضی سعیدی- رویا شریفیان
بررسي تطبيقي سير تكامل و ساختار سيستم هاي نامگذاري نظام يافته پزشكي SNOMED در كشورهاي آمريكا ، انگلستان و استراليا 86-85 پیاورد سلامت ISC 87 دوره 2 مجله شماره 1و2 رضا صفدری- مرجان قاضی سعیدی- الهام پرتوی پور
بررسي وضعيت ثبت اطلاعات در برگه هاي اختصاصي جراحي بيماران ترخيص شده در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران سال 84 پياورد سلامت ISC 87 دوره 2 شماره 1-2 رویا شریفیان- مرجان قاضی سعیدی
جايگاه آموزش الكترونيكي در دانشگاههاي علوم پزشكي پياورد سلامت ISC 86 شماره2 دکتر حسین درگاهی- مرجان قاضی سعیدی- مقصود قاسمی
لزوم ایجاد حرکت استاندارد سازی در بخش های مدارک پزشکی انجمن علمی مدارک پزشکی 86 مرجان قاضی سعیدی- زهرا میدانی
طراحی الگوی جدید برای ارزیابی بخش مدارک پزشکی مجله مدیریت بیمارستان ISC 86 شماره 27 جلد 10 رضا صفدری-مرجان قاضی سعیدی- زهرا میدانی
جنبه های قانونی پزشکی از راه دور پزشکی قانونی ISC 85 جلد 2 شماره 12 ابوذر حامدی- زهرا میدانی – مرجان قاضی سعیدی
سیستم نامگذاری نظام یافته پزشکی ابزاری پشتیبان برای پرونده الکترونیک سلامت سلامت الکترونیک 84 جلد 4 شماره 56 رضا صفدری- مرجان قاضی سعیدی- الهام پرتوی پور
بررسی وضعیت بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزش علوم پزشکی تهران طب و تزکیه ISC 84 مرجان قاضی سعیدی

 

ج) مقالات ارائه شده در همايش، كنفرانس و غيره * چكيده مقاله پيوست شود.

نويسنده(گان) عنوان مقاله عنوان همايش، كنفرانس و غيره محل برگزاري نحوه ارائه مقاله (سخنراني يا پوستر) سال ارائه
مرجان قاضی سعیدی- نیلوفر محمد زاده – رضا صفدری- رویا شریفیان Evaluation of hospital information system(HIS) in general hospital in iran 4th world conference on Information Technology-WCIT-2013/ 26 – 28 NOV 2013 بلژیک سخنرانی پذیرفته شده سال 93
صفدری-ارجی-قاضی سعیدی-قارونی-سورکی- نصیری ارائه مدلی برای پیش گویی آنفارکتوس قلبی با تکنیک های داده کاوی سال 90 سومین سمپوزیوم بین المللی بیمارستان الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی تهرانسخنرانی 91
قاضی سعیدی- فاطمه صادقی طراحی دادگان اعمال جراحی ترمیمی دست برای سامانه تبدیل گفتار به متننخستین کنفرانس تله مدیسین دانشگاه امیر کبیر دانشگاه امیر کبیرسخنرانی91
مرجان قاضی سعیدی – مریم احمدی - فاطمه صادقی چالش های پرونده الکترونیک سلامت در محیط الکترونیکاولین همایش بین المللی بیمارستان الکترونیک و پزشکی از راه دورعلوم پزشکی تهران سخنرانی1389
کنگره ملی فن اوری اطلاعات در نظام سلامت علوم پزشکی تهران سخنرانی1388
مهندس کامکار – مرجان قاضی سعیدی – مرضیه معراجی و همکاران بررسی تطبیقی نرم افزار های مدیریت یادگیری منبع باز و ارائه مدل بومی سومین همایش کشوری کاربرد یادگیری الکترونیک در علوم پزشکیعلوم پزشکی مشهدپوستر1388
مهندس کامکار – مرجان قاضی سعیدی – مرضیه معراجی و همکاران بررسی تطبیقی چهار نرم افزار مدیریت یادگیری کد بازنمایشگاه و کنفرانس دانشگاه الکترونیکیدانشگاه تربیت مدرسسخنرانی1388
مهندس کامکار – مرجان قاضی سعیدی – مرضیه معراجی و همکاران پرونده الکترونیک پزشکی، انقلابی در مدیریت اطلاعاتچهارمین همایش سراسری مدارک پزشکی ایران با عنوان مدیریت اطلاعات بهداشتی تا چالشها و روشهابیمارستان امام خمینی سخنرانی 1382
همایش کاربرد یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی علوم پزشکی تهران سخنرانی
رضا صفدری – مرجان قاضی سعیدی – زهرا میدانی Presenting a compatible model of Iran medical record standards 15th congress of IFH کره - سئولسخنرانی 2007
مرجان قاضی سعیدی نقش مدارک پزشکی و سایر حرف بهداشتی-درمانی در مدیریت اطلاعات بهداستیسمینار یک روزه مدارک پزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی سخنرانی1376
دومین همایش سراسری مدارک پزشکی علوم پزشکی تهران سخنرانی 1372
سمینار یک روزه مدارک پزشکیعلوم پزشکی مازندرانسخنرانی1372

  •  سایر: داوری بیش از20 مقاله در مجلات علمی پژوهشی سطح کشور
  •  راهنمایی – مشاوره و داوری بیش از15 پایان نامه در سطح تکمیلی