عنوان کوتاه سمینار راهبردها..

عنوان اصلی

سمینار راهبردهای نوآوری و مدیریت فناوری در مراکز بهداشتی و درمانی

نظام سلامت نوآور برای آینده
زمان کنفرانس : 14-13 اسفندماه 1392
مکان کنفرانس : مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما

اطلاعات بیشتر جهت ثبت نام در کنفرانسدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران(TUMS) با مشارکت انجمن علمی اطلاعات بهداشتی و زیست پزشکی (HBI-SA) و موسسه فرهنگی هنری گفتگوی عصر قلم با هدف تشویق فرآیندهایی که عملکردهای نوآوری را در خدمات بهداشتی درمانی و آموزش پزشکی توسعه می دهد، برگزار می گردد.
اهداف آن عبارتند از:
  •  محلی برای بحث در مورد آینده نوآوری در آموزش علوم پزشکی ونظام سلامت
  •  ارائه ایده های عملی و راهبرد هایی که می تواند زمینه افزایش اثربخشی و پاسخگویی بیشتر نظام سلامت و تغییر شرایط آموزش علوم پزشکی را فراهم نماید

نتایج مورد انتظار:


  •  تعریف فرصت های مهم نظام سلامت و آموزش علوم پزشکی برای نوآوری در آینده
  •  ارایه مدل های تغییر پویای نظام سلامت و آموزش علوم پزشکی
  •  پیشنهاد پروژه های پیشرو نوآوری که امکان بسیج قابلیت ها و توانمندی های متمایز موجود را فراهم نماید.

فرآیند و ساختار سمینار

سمینار از 3 ساختار پایه برای حمایت از این فعالیت استفاده می کند:
  •  کمیته راهبری.تشکیل کمیته مشورتی از TUMSو HBI-SA و دانشگاه های پیشرو برای طراحی موضوعات مورد بحث در پنل های سمینار .
  •  گروه های کاری. تشکیل تیمی از متخصصان میان رشته ای به منظور تحلیل موضوعات، ارایه پیشنهادات و فعالیت ها در سمینار.
  •  جلسات ذی نفعان. تشکیل جلسات با ذی نفعان با حضور، 25-12 عضو از TUMSو HBI-SA و دانشگاه های دعوت شده برای گزارش پیشرفت در گروه های کاری و ارایه بازخورد.

اهمیت سمینار راهبرد های نوآوری و مدیریت فنآوری در مراکز بهداشتی درمانی


  •  شعار این رویداد"نظام سلامت نوآور برای آینده" است. هدف اصلی آن ایجاد و ترویج مشارکت های اثربخش درمیان انجمن ها، دانشکده ها، دانشگاه های بخش های دولتی و خصوصی و دیگر سازمان های مرتبط برای ارتقای رقابت پذیری و نوآوری در راهبرد های نوآوری ومدیریت فناوری در مراکز بهداشتی درمانی می باشد.
  •  موضوع ایده های جدید و تعیین این که آیا آن ها سودآور هستند، چالشی برای اکثر سازمان های توسعه یافته در جهان می باشد.
زیرا، یک سازمان ممکن است در زمینه تولید ایده قوی باشد اما توانایی کافی برای انتقال ایده ها به بازار و تجاری سازی نوآوری آن نداشته باشد. در مقابل، سازمان دیگری ممکن است فرآیندی ایده آل به منظور سرمایه گذاری و پیشنهاد خدمات و محصولات جدید داشته باشد، اما با کمبود ایده مواجه باشد. محصولات نوآورانه برای حیات هر سازمانی لازم هستند. همان طور که آن ها منابع مشهودی را برای ایجاد درآمدهای افزایشی ارایه می کنند، اهمیت سمینار راهبرد های نوآوری ومدیریت فناوری در مراکز بهداشتی درمانی به عنوان یک زمان مناسب برای پیوستن به ارایه کنندگان خدمات بهداشتی درمانی، ذی نفعان سیاسی و دانشگاه برای آزمون مجدد اصول بنیادی برای بهترین عملکردها و کشف نوآوری های آتی و معرفی ظرفیت ها و قابلیت های دانش، ارایه امکان استفاده از آخرین و بهترین دیدگاه ها و ابزارهای توسعه نوآورانه می باشد. به علاوه، این سمینار تسهیل کننده انتقال ایده های نوآورانه ایجاد شده توسط سازمان ها برای افراد داوطلب یا دیگر سازمان ها و آماده سازی پروژه نوآورانه برای ارایه در روز نوآوری است.
  •  به اشتراک گذاری تجربه ها، دانش و ایده ها بین دانشگاه ها برای بهبود کیفیت نتایج و مشارکت در مطالعه بیشتر و به کارگیری برنامه های اعتباربخشی جدید

سمینار راهبرد های نوآوری ومدیریت فناوری در مراکز بهداشتی درمانی به طور خلاصه


  •  برنامه ریزی شده است که این سمینار بصورت سالانه برگزار شود و در آینده بعنوان رویدادی مهم حوزه مدیریت راهبردی نوآوری در نظام سلامت و آموزش علوم پزشکی نقش آفرینی نماید.
  •  سمینار در محیطی با انرژی فراوان و با حضور متخصصان، افراد حرفه ای و کارشناسان، تاجران و افراد داری بهترین عملکرد در حوزه نوآوری برای شکل دهی مدل جدیدی از روش های همکاری برای خلق و ایجاد بهترین عملکردها تلاش می کند.

محور های سمینار


  •  تفییرات تحول آفرین نظام سلامت و آموزش علوم پزشکی در جهان و پیامد های آن
  •  نقش نهاد های اقتصادی،بیمه ای،اجتماعی،بارزگانی در توسعه مدل های نوآوری فنآوری سلامت در جهان و تحلیل مدل های موجود در ایران
  •  نقش مدیریت نوآوری و فنآوری در ارائه مراقبت سلامتی بهتر با هزینه کمتر
  •  مدیریت هوشمند نوآوری سلامت
  •  زیرساخت های لازم برای توسعه نوآوری در نظام سلامت
  •  آموزش هوشمند نوآوری